Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

v


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายณฐพล ภูมิรินทร์
ปลัด อบต.ไชยราช
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวิคุณ กิ่งสวัสดิ์
รองปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
นายปกรณ์ เจริญเชื้อ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นายลือชัย วงค์คลัง
นิติกรชำนาญการ
Responsive image
น.ส.ชัญญาพัชร์ ลักษณาวิวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Responsive image
นายเอกชัย ช่ออบเชย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวอันธิกา จำปาทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
Responsive image
นางสาวชวิศา ธรรมนิมิตโชค
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวชุลีกร สันเทียะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวปิยะวดี พวงอินทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นายวัชระ คมเพ็ชร
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Responsive image
นายเอกพันธ์ คชเสนีย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวทิพย์วิมล ครุฑวัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
Responsive image
นางสาวสุนิษา ทั่งศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสุวรรณ สิมมา
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายสิทธิเดช จั่นแก้ว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
Responsive image
นายวันชัย โพธิ์พงษ์
พนักงานวิทยุ
Responsive image
นางสาวปิรัญญา บุญประเสริฐ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายชูชาติ จันทร์แก้ว
คนสวน
Responsive image
นางประภาศรี รุ่งพิจิตต์
แม่บ้าน
Responsive image
นายวีรสันต์ คมเพ็ชร
ยาม
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th