Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
ปลัด อบต.ไชยราช
Responsive image
ปลัด อบต.ไชยราช
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวิคุณ กิ่งสวัสดิ์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
น.ส.เบญญารัศม์ อรุณบรรเจิดกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นายลือชัย วงค์คลัง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Responsive image
น.ส.ชัญญาพัชร์ ลักษณาวิวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Responsive image
นายเอกชัย ช่ออบเชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
Responsive image
นายภานุวัฒน์ จับจัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวชุลีกร สันเทียะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวปิยะวดี พวงอินทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโนบายและแผน
Responsive image
นายวัชระ คมเพ็ชร
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Responsive image
นายเอกพันธ์ คชเสนีย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวนิชาภา ครุฑวัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาววิมลมาศ ซุ่ยยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายสิทธิเดช จั่นแก้ว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
Responsive image
นายชูชาติ จันทร์แก้ว
คนสวน
Responsive image
นางประภาศรี รุ่งพิจิตต์
แม่บ้าน
Responsive image
นายอนุรักษ์ พิศพรรณ
คนงาน
Responsive image
นางสาวกชพรรณ อยู่ศรี
คนงาน
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

888 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th