Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินการดำเนินโครงการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
การดำเนินโครงการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
สำนักงานปลัด

๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน 
๒.โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสสิ่งแวดล้อมและทรัพย์พยากรรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
๓.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินีนาถ
๔.โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.และชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) 
    - ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.
    - อปพร.สัญจร 
๕.โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน 
๖.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน
๗.โครงการการจัดการโครงการต่างๆภายใต้ภารกิจถ่ายโอนด้านการควบคุมไฟป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและการแกไขปัญหาในสถานการณ์เร่งด่วนที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า
๘.โครงการซ่อมแซมและจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยที่ช่วยเหลือสังคม
๙.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่ม/องค์กรประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
๑๐.โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้
๑๑.งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗
๑๒.โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC


ส่วนโยธา 

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกเขาไชยราช - น้ำดำ หมู่ที่ ๑ บ้านไชยราช 
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขื่อน - เขาไผ่ หมู่ที่ ๓ บ้านบางเจริญ 
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสวรรค์ - ดปร่งตะเคียน หมู่ที่ ๓ บ้านบางเจริญ
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบกะพง หมู่ที่ ๔ บ้านทองอินทร์ 
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - ยายแม้น หมู่ที่ ๖ บ้านหมากผู้ 
๖.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายถนนลูกรังในเขตตำบลไชยราช
๗.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบกรองน้ำในเขตตำบลไชยราช
๘.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์งานไฟฟ้า
๙.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์งานประปา
๑๐.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เขื่อนกักเก็บน้ำ และสระในเขตตำบลไชยราช
๑๑.โครงการซ่อมแซมและจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยที่ช่วยเหลือสังคม

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑.กิจกรรฒวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
๒.กิจกรรมวันกตัญญู 
๓.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔.การจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ ของ อบต.ไชยราช 
๕.โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา 
๖.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
๗.โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
๘.โครงการวันลอยกระทง
๙.งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗
๑๐.โครงการห้องสมุดประจำตำบลและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
๑๑.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชน ตำบลไชยราช 
๑๒.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
๑๓.โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราช
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเจริญ 
๑๔.โครงการสอนภาษา 
๑๕.ประเพณีสลากภัตและของดีบางสะพานน้อย
๑๖.โครงการส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์ดนตรีไทย 
๑๗.โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลองยาว
๑๘.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
๑๙.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย และการบริหารจัดการศูนย์ฯ 
๒๐.โครงการบัณฑิตน้อย
๒๑.โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
        - โรงเรียนบ้านไชยราช
        - โรงเรียนบ้านบางเจริญ
        - โรงเรียนบ้านทองอินทร์
        - โรงเรียนบ้านช้างเผือก 
๒๒.โครงการโภชนาการ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑.โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียและสร้างศูนย์ป้องกันโรคไข้มาลาเรีย 
๒.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ 
๓.โครงการป่้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน
๔.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๕.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
๖.โครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
๗.โครงการโภชนาการ
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2557

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th