Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

v


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินการดำเนินโครงการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
การดำเนินโครงการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
สำนักงานปลัด

๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน 
๒.โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสสิ่งแวดล้อมและทรัพย์พยากรรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
๓.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินีนาถ
๔.โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.และชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) 
    - ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.
    - อปพร.สัญจร 
๕.โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน 
๖.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน
๗.โครงการการจัดการโครงการต่างๆภายใต้ภารกิจถ่ายโอนด้านการควบคุมไฟป่าและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและการแกไขปัญหาในสถานการณ์เร่งด่วนที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า
๘.โครงการซ่อมแซมและจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยที่ช่วยเหลือสังคม
๙.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน กลุ่ม/องค์กรประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
๑๐.โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้
๑๑.งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗
๑๒.โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC


ส่วนโยธา 

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกเขาไชยราช - น้ำดำ หมู่ที่ ๑ บ้านไชยราช 
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขื่อน - เขาไผ่ หมู่ที่ ๓ บ้านบางเจริญ 
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินสวรรค์ - ดปร่งตะเคียน หมู่ที่ ๓ บ้านบางเจริญ
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบกะพง หมู่ที่ ๔ บ้านทองอินทร์ 
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - ยายแม้น หมู่ที่ ๖ บ้านหมากผู้ 
๖.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายถนนลูกรังในเขตตำบลไชยราช
๗.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบกรองน้ำในเขตตำบลไชยราช
๘.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์งานไฟฟ้า
๙.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์งานประปา
๑๐.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เขื่อนกักเก็บน้ำ และสระในเขตตำบลไชยราช
๑๑.โครงการซ่อมแซมและจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยที่ช่วยเหลือสังคม

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑.กิจกรรฒวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
๒.กิจกรรมวันกตัญญู 
๓.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔.การจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ ของ อบต.ไชยราช 
๕.โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา 
๖.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
๗.โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
๘.โครงการวันลอยกระทง
๙.งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗
๑๐.โครงการห้องสมุดประจำตำบลและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
๑๑.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชน ตำบลไชยราช 
๑๒.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
๑๓.โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราช
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเจริญ 
๑๔.โครงการสอนภาษา 
๑๕.ประเพณีสลากภัตและของดีบางสะพานน้อย
๑๖.โครงการส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์ดนตรีไทย 
๑๗.โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลองยาว
๑๘.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
๑๙.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย และการบริหารจัดการศูนย์ฯ 
๒๐.โครงการบัณฑิตน้อย
๒๑.โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
        - โรงเรียนบ้านไชยราช
        - โรงเรียนบ้านบางเจริญ
        - โรงเรียนบ้านทองอินทร์
        - โรงเรียนบ้านช้างเผือก 
๒๒.โครงการโภชนาการ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑.โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียและสร้างศูนย์ป้องกันโรคไข้มาลาเรีย 
๒.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ 
๓.โครงการป่้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน
๔.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๕.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
๖.โครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
๗.โครงการโภชนาการ
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2557

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th