Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

v


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินการดำเนินโครงการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
การดำเนินโครงการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

สำนักงานปลัด

๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
๒.โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสสิ่งแวดล้อมและทรัพย์พยากรรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
๓.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินีนาถ
๔.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
๕.โครงการ อปพร. สัญจร
๖.โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.
๗.โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน

ส่วนโยธา

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหนองขอน หมู่ที่ ๑ บ้านไชยราช
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขื่อน - เขาไผ่ หมู่ที่ ๓ บ้านบางเจริญ
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบกะพง หมู่ที่ ๔ บ้านทองอินทร์
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม - เขาไชยราช หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - หมากผู้ หมู่ที่ ๖ บ้านหมากผู้

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.กิจกรรฒวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๒.กิจกรรมวันกตัญญู
๓.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔.การจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ ของ อบต.ไชยราช
๕.โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
๖.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
๗.โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
๘.โครงการวันลอยกระทง
๙.งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖
๑๐.โครงการห้องสมุดประจำตำบลและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
๑๑.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชน ตำบลไชยราช
๑๒.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
๑๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราช
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเจริญ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
๒.โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก
๓.โครงการป่้องกันและประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
๔.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๕.โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมกำเนิดสัตว์
๖.โครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2555

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th