Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินการดำเนินโครงการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
การดำเนินโครงการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

สำนักงานปลัด

๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
๒.โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสสิ่งแวดล้อมและทรัพย์พยากรรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
๓.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินีนาถ
๔.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
๕.โครงการ อปพร. สัญจร
๖.โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.
๗.โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน

ส่วนโยธา

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหนองขอน หมู่ที่ ๑ บ้านไชยราช
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขื่อน - เขาไผ่ หมู่ที่ ๓ บ้านบางเจริญ
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบกะพง หมู่ที่ ๔ บ้านทองอินทร์
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม - เขาไชยราช หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - หมากผู้ หมู่ที่ ๖ บ้านหมากผู้

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.กิจกรรฒวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๒.กิจกรรมวันกตัญญู
๓.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔.การจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ ของ อบต.ไชยราช
๕.โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา
๖.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
๗.โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
๘.โครงการวันลอยกระทง
๙.งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖
๑๐.โครงการห้องสมุดประจำตำบลและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
๑๑.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชน ตำบลไชยราช
๑๒.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
๑๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราช
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเจริญ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
๒.โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก
๓.โครงการป่้องกันและประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
๔.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๕.โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมกำเนิดสัตว์
๖.โครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2555

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th