Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและแก้ไขการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Responsive image
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบัณฑิตย์ ชูบัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช มอบหมายให้นายสุวิจักขณ์ ทุ่งศรีแก้ว รองนายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและแก้ไขการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน ตำบลไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน
3.เพื่อส่งเสริมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
มีทีมวิทยากรจากจังหวัดประจวบฯ และนิติกรชำนาญการพิเศษ อบต.ไชยราช เป็นผู้ให้ความรู้การอบรมในครั้งนี้
         
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565