Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


vหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Responsive image
          องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช นำโดยนายประทีป ทั่งศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการจัดงานในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กในตำบลไชยราช 2.เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมกันพัฒนาเด็ก 3.เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักสิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,250 คน
         
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563