Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 

                                                            ***ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ***

อบต.ไชยราช ได้กำหนดการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

๑.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้

             ๑.๑  มีสัญชาติไทย

             ๑.๒  มีอายุ ๕๙ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๐

 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่  ๑  มกราคมของปีนั้น)

            ๑.๓  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ประจำ

              ๑.๔  เป็นผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่

๒.  ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

   ๒.๑  ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง 
หรือในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ในวัน เวลา ราชการ

๓.ยื่นหลักฐานเอกสาร ดังต่อไปนี้

     ๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

                ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน

                ๓.๓ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางสะพานน้อย) 
กรณีให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ต้องมีเอกสารดังนี้

               -หนังสือมอบอำนาจ  (รับได้ที่อบต.ไชยราช)

               -สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้มอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรองเอกสาร

               -สำเนาทะเบียนบ้าน  ผู้มอบอำนาจและผู้มอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรองเอกสาร

วันที่ / เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

เว้นวันหยุดราชการ


โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2559

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th