Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ดำเนินการในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานนิติกร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี งานส่งเสริมการเกษตร งานสวัสดิการและสังคม งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
     ๒) กองการคลัง  มีหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้ และการนำส่งงานที่เกี่ยวกับการตัดโอนเงิน งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
     ๓) กองช่าง  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ รายการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
     ๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ การเฝ้าระวังโรค การสุขาภิบาล และการรักษาความสะอาด ตลอดจนงานการสาธารณสุขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย
     ๕) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนา หลักสูตรของวิชาการต่างๆ ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

888 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th