Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

   1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
   2. อนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
   4. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
   5. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้
   6. ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

   1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไป - มาอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน มั่นคง ถาวร
   2. พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปา
   3. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภค บริโภคให้มีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง
   4. ส่งเสริมการจัดทำผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง
แนวทางการพัฒนา

   1. การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเร่งด่วนอันเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
   2. การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชนให้เข็มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
   3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
   4. การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
   5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
   6. ส่งเสริมให้ประชาชน และเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
   7. การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
   8. พัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
   9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
 10. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน
แนวทางการพัฒนา

   1. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
   2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการผลิต
   3. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
   4. ให้ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรและกสิกรรม
   5. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ในทุกขั้นตอน
   6. ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและกสิกรรม และการดูแลราคาผลผลิต
   7. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
   8. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยว
   9. การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาล งานประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสุขภาพ
 10. การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ
 11. การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูลข่าวสาร และบุคลากรทางการท่องเที่ยว
 12. การสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงาน ร่วมกับหน่วยราชการอื่นและภาคเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การโภชนาการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

   1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพื้นที่
   2. การสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   3. การจัดการระบบน้ำเสีย และขยะในครัวเรือนและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา

   1. การพัฒนาการบริหารในระบบบูรณาการระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น
   2. การพัฒนา ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการเมือง การปกครอง ระบบประชาธิปไตย แก่บุคลากร ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในทุกรูปแบบ
   3. ส่งเสริมความสามัคคีตามแนวทางสมานฉันท์และการปกป้องสถาบันที่สำคัญของชาติ
   4. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้
   5. การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
   6. การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
   7. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา
   8. พัฒนาระบบบริหารราชการและการปฏิบัติราชการโดยการยึดหลักการบริหารการจัดการที่ดี
   9. การปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการทำงานให้มีความทันสมัย
 10. การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
 11. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน
 12. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
 13. แนวทางการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

888 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th