Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

v


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
“เป็นตำบลที่น่าอยู่       มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน    บริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ
พันธกิจที่ ๓ สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การติดตามตรวจสอบ การประเมิน และการบริหารตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชนด้านต่างๆ
พันธกิจที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ตลอดจนการป้องกันและดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และการบริการสาธารณะสุขในชุมชน
พันธกิจที่ ๕ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการผลิตของประชาชนในท้องถิ่น ตามกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP การบริการและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ
พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร้ ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th