Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
แผนต่างๆ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานต่างๆ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการให้บริการ
งานการเงิน - การคลัง
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


v
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอบางสะพานน้อย อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๒๒ กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙

เนื้อที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑๖ ตร.กม. หรือ เท่ากับ ๑๖๖,๐๐๐ ไร่

ภูมิประเทศ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว และ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีลำคลองเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญเพื่อใช้ในการเกษตร พื้นที่ประมาณ ๘๐ % เป็นป่าสงวน และพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนลาดชัน จากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกมีภูเขาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๕ % ซึ่งอยู่ในบริเวณทางทิศตะวันตก

ภูมิอากาศ
   องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช มีสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปไม่ร้อน ไม่หนาวจนเกินไป ความชื้นของอากาศปานกลาง เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลมีลมพัดผ่านทุกฤดูกาล ลักษณะของลมเป็นลมหมุนรอบตัว ในฤดูหนาวจะพัดมาจากทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูร้อน

การปกครอง แบ่งเป็น ๖ หมู่บ้าน ดังนี้
   - หมู่ที่ ๑ บ้านไชยราช  ผู้ใหญ่สมบูรณ์  คงพันธ์
   - หมู่ที่ ๒ บ้านคอกอ้ายเผือก  ผู้ใหญ่แสงทอง  เกลื่อนพันธ์
   - หมู่ที่ ๓ บ้านบางเจริญ  กำนันจารินทร์  จุ้ยแจ้ง 
   - หมู่ที่ ๔ บ้านทองอินทร์  ผู้ใหญ่ณรงค์  เจี้ยมดี
   - หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหิน  ผู้ใหญ่ธวัชชัย  พวงอินทร์
   - หมู่ที่ ๖ บ้านหมากผู้   ผู้ใหญ่ชิน  แนวเถื่อน


ประชากร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม

บ้านไชยราช
บ้านคอกอ้ายเผือก
บ้านบางเจริญ
บ้านทองอินทร์
บ้านหนองหิน
บ้านหมากผู้
๗๑๘
๘๖๙
๑,๐๔๔
๕๔๗
๖๔๔
๓๑๓
๗๕๐
๑,๒๑๗
๑,๒๗๒
๖๓๘
๗๒๐
๓๗๒
๘๑๐
๑,๒๓๔
๑,๑๖๒
๖๔๒
๗๔๑
๔๐๔
๑,๕๖๐
๒,๔๕๑
๒,๔๓๔
๑,๒๘๐
๑,๔๖๑
๗๗๖
รวม ๔,๑๓๕ ๔,๙๖๙ ๔,๙๙๓ ๙,๙๖๒


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

888 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th