Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวบริหารงานบุคคล
สปสช.ตำบล ไชยราช
อปพร.อบต.ไชยราช
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ศพด. ... (28 มิ.ย. 2561)  
ประกาศของ อบต.ไชยราช เรื่อง ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย คร... (11 มิ.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที... (05 มิ.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององ... (04 มิ.ย. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที... (14 มี.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ขอแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ครั้ง... (13 มี.ค. 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่ิอง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมู... (09 ก.พ. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (02 ก.พ. 2561)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไช... (02 ก.พ. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่ิอง ขอแจ่้งโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำปีงบประ... (19 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหา... (10 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่ิอง ขอแจ่้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้... (09 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) องค์การบริหา... (08 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่ิอง ขอแจ่้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้... (22 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ติดต่อเครื่อง EDC สำหรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรั... (07 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องขอส่งสำเนาประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบปร... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่ิอง ขอแจ่้งการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำปีงบ... (29 พ.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง การแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (16 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโล... (06 มิ.ย. 2561)  

โครงการพัฒนาตำบลและท้องถิ... (01 มิ.ย. 2561)  

กิจกรรมวันวิสาบุชา ประจำป... (30 พ.ค. 2561)  

วันวิสาบูชา (18 พ.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการใ... (14 พ.ค. 2561)

โครงการวันผู้สูงอายุและกิ... (16 เม.ย. 2561)

กิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด ... (16 เม.ย. 2561)

โครงการ "เด็กตำบลไชยราช ว... (21 มี.ค. 2561)

โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุ... (15 มี.ค. 2561)

โครงการคุ้มครอง ดูแล บำร... (09 ก.พ. 2561)

โครงการการบริหารจัดการขยะ... (06 ก.พ. 2561)

โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุ... (06 ธ.ค. 2560)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (20 ก.ย. 2560)

โครงการจัดอบรมฝึกอาชีพ (23 ส.ค. 2560)

โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ป... (10 ส.ค. 2560)

โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรร... (08 พ.ค. 2560)

โครงการวันผู้สูงอายุและกิ... (17 เม.ย. 2560)

โครงการสันทนาการสานสัมพัน... (17 เม.ย. 2560)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (10 ม.ค. 2560)

ตอนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.เ... (19 ธ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก... (29 มิ.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก... (29 มิ.ย. 2561)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองศึกษาฯ โดย... (25 พ.ค. 2561)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิ... (25 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิ... (25 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเช้า กลางวัน เ... (25 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสาร temephos ๑% สำ... (22 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างส... (22 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้... (21 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให... (21 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคไ... (21 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โด... (21 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด... (21 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล... (21 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด(หม... (11 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจ... (11 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะเดิม จำนวน ๑... (11 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คปรับพื้นที่ และจ้า... (11 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Antivirus Kaspersky lnterne... (11 พ.ค. 2561)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเสาวิทยุส... (11 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ส.ค. 2559)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติปร... (03 ส.ค. 2559)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (11 ม.ค. 2559)  
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ... (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รับโอนหรือขอใช้บัญชีพนักงานส่วนตำบล (26 มิ.ย. 2557)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่ว... (09 ก.ย. 2556)
ประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยรา... (12 ก.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช ๒ ตำแหน่ง (08 ก.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่าง... (28 มิ.ย. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่อง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง... (16 พ.ค. 2556)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยราช (02 พ.ค. 2556)
ประกาศ อบต.ไชยราช เรื่องประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (19 เม.ย. 2556)
รับโอนตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๕ จำนวน ๑ อัตรา (08 ส.ค. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

หมู่ที่ 5 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 0-3269-4619  โทรสาร : 0-3269-4619 ต่อ 15 อีเมล์ : 
admin@chairach.go.th
Powered By chairach.go.th